Kalium verdier

Vi har kalium -tilskudd og mye annet. Se det store utvalget i dag. Rask levering 3-dager! Kom i toppform med oss.

Forhøyet kalium er et ganske vanlig – i unntakstilfeller mulig livstruende – problem som oftest forekommer hos personer med kronisk nyresvikt. Tilstanden er uvanlig i allmennpraksis, men den forekommer langt oftere i sykehus. Innleggelse på sykehus er jo som regel et resultat av alvorligere sykdom.

Tilstanden kan også skyldes et for surt miljø i kroppen (metabolsk acidose) – for eksempel ved kraftig forhøyet blodsukker ved diabetes. See full list on nhi. Nivået av kalium i blodet må ligge innenfor et snevert område.

Kroppen sørger for dette primært gjennom to mekanismer. Den viktigste mekanismen er at det opprettholdes en balanse mellom mengden kalium inne i kroppens celler og ute i kroppsvæskene (nivået som måles i blodet).

Det gjør at det skal ganske store endringer i kaliummengden i kroppen før det gir seg utslag i endringer i blod-kalium. Nyrene spiller også en sentral rolle når det gjelder å filtrere kalium ut i urinen, slik at det presise kaliumnivået opprettholdes. Akutt, alvorlig sykdom eller skader som medfører større vevsskade kan føre til plutselige stigninger av kaliumnivået i blod.

Betydelig nedsatt nyrefunksjon (nyresvikt) er den hyppigste årsaken til vedvarende forhøyet kalium-nivå. Muskelsvakhet er en vanlig reaksjon på hyperkalemi.

Det skyldes forstyrrelser i balansen mellom kalium inne i og utenfor cellene. I noen tilfeller blir muskelsvakheten så uttalt at den fører til lammelse av enkelte muskelgrupper. Når muskulaturen i tarmveggen blir svekket, kan dette føre til oppblåst og utspilt mage.

Diaré er også vanlig ved hyperkalemi. Den potensielt farligste effekten av for mye kalium i blodet er rytmeforstyrrelser i hjertet. Ved diabetes kan mangel på hormonet insulin gi forhøyet blodsukker, noe som fører til hyperkalemi. Nyresvikt er den dominerende årsaken til forhøyet kalium.

Hjertemedisin som betablokkeregir sjelden hyperkalemi alene, men de kan forverre en allerede eksisterende hyperkalemi. En rekke medisiner kan gi for mye kalium i blodet.

Det gjelder for eksempel blodtrykksmedisiner av typen ACE-hemmere eller AII-blokkere, eller aldosteron-hemmere. For dårlig funksjon i binyrene kan også gi for mye kalium i blodet.

Dersom det blir funnet for mye kalium i blodet, må legen alltid vurdere om forklaringen kan være såkalt pseudohyperkalemi, en falsk forhøyet kalium. Dette fenomenet skyldes feil ved blodprøvetakingen, ved oppbevaringen av blodprøven eller ved analysen av blodprøven.

Som regel kan en slik feil avdekkes med en kontrollprøve. Den vanligste forklaringen er at prøven har blitt oppbevart feil. En vanlig blodprøve med måling av saltene i blodvæsken er den viktigste prøven. Dersom det konstateres at pasienten har hyperkalemi, bør blant annet nyrefunksjonen undersøkes ved hjelp av blod- og urinprøve.

Et EKGbør også utføres for å påvise eller utelukke tegn til hjerterytmeforstyrrelse. Behandlingen av hyperkalemi avhenger av årsaken og hvor mye for høyt blod-kalium er. Oftest skyldes hyperkalemi at kalium holdes tilbake i kroppen som følge av nyresvikt, og behandlingen rettes da mot å øke utskillelsen av kalium via nyrene.

Personer med alvorlig hyperkalemi er som regel innlagte i sykehus på grunn av en alvorlig underliggende sykdom. Det gjøres som regel gjennom å gi et legemiddel rett i en blodåre for å beskytte hjertet og flytte kalium fra kroppsvæsken og tilbake inn i cellene. Eventuell forebyggende behandling tilpasses den underliggende årsaken til hyperkalemi. Tiltak omfatter kaliumredusert kostog å unngå medikamenter som kan føre til hyperkalemi.

Ubehandlet kan alvorlig hyperkalemi være en livstruende tilstand. Alvorlighetsgraden av den underliggende sykdommen vil være avgjørende for forløpet av tilstanden. Ved kronisk nyresvikt vil det som regel være nødvendig både med diett-tiltak og vedvarende behandling med medisiner for å unngå for høye kalium-verdier.

Mange pasienter med hypokalemi har samtidig hypomagnesemi. En samtidig mangel av magnesium og kalium kan forverre hypokalemien og de negative virkningene av lavt kaliumnivå. Min mann, har ved to målinger av kalium nivået fått til svar at det er lett forhøyet.

Har lest litt på nettet og jeg syns på kalium virket mye. Utredning ved hypertensjon og nyresvikt. Kontroll av diuretikabehandling. Prøvetaking Serumrør med gel. Unngå bruk av stase. Serum bør skilles fra blodlegemene innen time etter prøvetaking. Mineralet finnes også i meierivarer, nøtter, frø, belgfrukter og i noen kornprodukter. Næringsstoffet er nødvendig for normal muskel- og hjertefunksjon samt for å opprettholde væskebalansen i kroppen.

Hypokalemi er ingen uvanlig elektrolyttforstyrrelse. Disse kan inndeles i følgende hovedgrupper: 1. Oftest som følge av tap gjennom nyrene, men også ved langvarig oppkast og diare og bruk av vanndrivende medisiner.

Nedsatt kaliuminntak er sjelden i den vestlige verden. Siden kalium kvantitativt sett er det viktigste ionet for å bestemme hvilemembranpotensialet (den elektriske spenningen i cellemembraner), vil hypokalemi virke inn på cellers evne til å reagere på elektriske signaler (eksitabilitet) og slik kunne påvirke funksjonen til hjertekar- og nevromuskulære systemene.

Dette gir seg spesielt utslag i muskulaturen. Kalium forsvinner inn i cellene, f. Diagnosen hypokalemi stilles ved å måle mengden kalium i blodet.

Noen ganger kan glatt muskulatur i fordøyelseskanalen være involvert, og pasientene kan presentere magesmerter. Kramper kan forekomme. Ved kroppsundersøkelsen er det som regel lite å finne. EKG kan vise tydelige forandringer som skyldes det lave kalium-nivået.

Målet er å normalisere kaliumnivået. Pasienter uten symptomer som bruker vanndrivende midler (tiazider) og har kalium mellom ogtrenger vanligvis ikke behandling. Ellers innrettes hovedbehandlingen mot å korrigere den underliggende sykdommen eller forstyrrelsen. Når den korrigeres, vil vanligvis kaliumnivået normaliseres av seg selv.

Personer som er i risiko for å utvikle lavt kalium, blir ofte tilrådet å bruke kaliumtilskud enten i tablettform eller ved et kaliumrikt kosthold. Matvarer som inneholder mye kalium, er bl. Alvorlig hypokalemi kan føre til hjerterytmeforstyrrelser.

Særlig pasienter som bruker digitalismedisin, kan utvikle en kombinasjon av digitalisforgiftning og lavt kalium, som er potensielt alvorlig. Pasienter som er i risiko for å utvikle hypokalemi, bør jevnlig få kontrollert kaliumnivået sitt.

Kalium verdier

Det gjelder særlig de som bruker vanndrivende midler i høye doser og som trenger kaliumtilskudd. Symptom er oftest relatert til grunnsykdom, og første tegn på hyperkalemi er oftest EKG-forandringer med høye T-takker, forlenget PR-intervall, avflating av P-bølge og bredere QRS-kompleks.

Vanligste situasjoner der en møter livstruende hyperkalemi i barneavdelinger er hos små premature (uten nyresvikt, typisk debut etter 6–timer), ved akutt eller kronisk nyresvikt og ved tumorlyse-syndrom ved nyoppdaget malign sykdom med stor tumormasse. Diagnostikk må baseres på venøs eller arteriell prøve avhengig av det kliniske bildet: 1. Urin:stiks (glukose, protein), Na, K, Cl, osmolalitet. All kaliumtilførsel parenteralt og enteralt må stoppes umiddelbart.

Sjekk blodsukker og s-kalium hvert 30–minutt. Kan gjentas etter minutter. Må ikke gis sammen med NaHCO3pga. Må infunderes langsommere hvis bradykardi oppstår.

Har umiddelbar membranstabiliserende effekt på myokardceller, også ved normal s-kalsium. Fortynning av kalium og stabilisering av sirkulasjon 1. Endringer i konsentrasjonen av kalium i serum har flere potensielle kliniske konsekvenser, men er som regel asymptomatisk.

I tillegg er det heller ingen nødvendig sammenheng mellom kaliumnivået og eventuelle symptomer. Hyperkalemi kan forårsake muskelsvakhet og reduserte reflekser. Dette kan manifestere seg som diffuse symptomer med muskelsvakhet gjerne distalt i underekstremitetene, eller i ekstreme tilfeller som pareser (4).

Ved økende kaliumverdier kan man se høye spisse T-takker og etter hvert breddeforøkete QRS komplekser. Disse pasientene har økt risiko for hjertestans.

Dessverre er det slik at pasienter med hyperkalemi, men uten EKG forandringer, også har forhøyet risiko for alvorlig arytmi og hjertestans. EKG forandringer, eller fravær av disse, kan altså ikke brukes som eneste kriterium til å velge ut de som trenger akuttbehandling for sin hyperkalemi ( 6). På grunn av friske nyrer sin evne til å raskt øke utskillelsen av kalium ved økt inntak, vil hyperkalemi oftest opptre hos pasienter med en grad av nyresvikt (7).

Vanlige kombinasjoner kan for eksempel være samtidig bruk av ACE-hemmer hos en pasient med dehydrering, eller infeksjon hos en pasient med kronisk nyresvikt. Vedakutt nyresvikt vil ofte både årsaken til nyresvikt, nyresvikten i seg selv, medikamenter og annen komorbiditet medvirke til hyperkalemi.

De vanligste årsakene til translokasjon er oppsummert i tabell 1. Metabolsk acidose er en viktig årsak til hyperkalemi ved nyresvikt. Hydrogenioner går inn i cellen i bytte mot kalium som går ut av cellen.

Dette skjer i mindre grad ved ketoacidose og laktacidose, og i liten grad ved respiratorisk acidose ( 10). Indikasjon for behandling av hyperkalemi skal baseres på en klinisk vurdering. Er kalium stigende og hva er sannsynlig årsak? Les om Melk og hjerte- og karsykdom her.

Grunner for Høye verdier. Forhøyet blod kalium (hyperkalemi) kan være et tegn på nyreskade. KALIUMNivåer av mineralet kalium, se over også. For høy i dette tilfellet, og det må du ta opp med din lege, hvis ikke legen har gjort det, hvilket legen burde ha gjort.

Kalium verdier

Men du har to andre kaliumverdier (se over) som er normale. KREAT 9 Igjen som over dette sier noe om nyrefunksjonen og tallet er normalt hos deg. Biologisk og analytisk variasjon. For høy urinsyre kan være tegn på urinsyregikt eller andre sykdommer.

Kalium verdier

Ved diaré eller oppkast kan det oppstå midlertidig mangel på kalium, og ved alvorlig væskemangel blir det ubalanse i forholdet mellom kalium og natrium. Det er ikke nødvendig hos deg.

Ved bruk av vanndrivende midler og bruk av avføringsmidler kan det oppstå mangel på kalium. Blir kaliumverdiene for lave vil du trenge å spise mer av de kaliumrike matvarene. Du vil få beskjed av dine behandlere om du må endre matvanene for å senke kaliumverdiene. Har du ikke fått beskjed om det, skal du spise mest mulig som normalt.

En referanseverdi sier noe om hva som er normal mengde av et stoff i blodet. Plasma-kalium (blodgass) er den reelle kaliumverdien.